شرایط استفاده

پس از تهیه آلتین کارت از سایت می توانید از تمامی خدمات های سایت استفاده کنید.

بعد از انتخاب خدمات خود برای استفاده از آن ، آلتین کارت خود را حتما همراه داشته باشید تا مراکز طرف قرار داد ما بتوانند شما را از خدمات مرکز خود بهره مند کنند.

مدت زمان استفاده :

تمامی خدمات ذکر شده در سایت تا وقتی که در سایت آلتین کارت حضور دارند آماده خدمترسانی به شما خریداران محترم می باشند.

تحویل :

برای استفاده باید حتما با در دست داشتن برگه ی آلتین کارت به مراکز طرف قرارداد ما مراجعه کرده و نبست به استفاده از خدمات آن ها اقدام نمایید.